การขอใช้น้ำประปา(ติดตั้งมาตร) ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

pwa-logo01

แบบฟอร์มคำขอใช้น้ำประปา 1 ชุด จำนวน 5 แผ่น ประกอบด้วย
ใบรับรองการต่อท่อ/ติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ทำการประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (ให้ผู้ใช้น้ำสั่งพิมพ์ 1 แผ่น/ชุด)
แบบคำขอใช้น้ำประปา (ให้ผู้ใช้น้ำสั่งพิมพ์ 1 แผ่น/ชุด)
สัญญาการใช้น้ำประปา (ให้ผู้ใช้น้ำสั่งพิมพ์ 3 แผ่น/ชุด)

เอกสารประกอบคำขอใช้น้ำประปาแต่ละประเภท (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1.ประเภทบุคคล/ที่อยู่อาศัย (ขอใช้ถาวร)
1.1 แบบคำขอข้างต้น จำนวน 1 ชุด ทั้งหมด 5 แผ่น
1.2 สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน จำนวน 2 แผ่น
1.3 สำเนาทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนเจ้าบ้าน จำนวน 1 แผ่น
1.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอติดตั้งประปาเจ้าบ้าน จำนวน 1 แผ่น
1.5 อื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขาย หรือ โฉนดที่ดิน ในกรณีที่ทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำประปาไม่ปรากฏชื่อเจ้าบ้าน

2.ประเภทบุคคล/ที่อยู่อาศัย (ขอใช้ชั่วคราว)
2.1 แบบคำขอข้างต้น จำนวน 1 ชุด ทั้งหมด 5 แผ่น
2.2 สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แผ่น
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนของโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แผ่น
2.4 สำเนาโฉนดที่ดินที่จะขอติดตั้งประปา จำนวน 1 แผ่น
2.5 อื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขายหรือ สัญญาจะซื้อขายโฉนดที่ดิน

3.ประเภทนิติบุคคล/บริษัท (ขอใช้ถาวร)
3.1 แบบคำขอข้างต้น จำนวน 1 ชุด ทั้งหมด 5 แผ่น
3.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง จำนวน 2 แผ่น
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งนั้น จำนวน 1 แผ่น
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอติดตั้งประปา จำนวน 1 แผ่น
3.5 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด
3.6 สำเนาแบบ ภ.พ. 20 จำนวน 1 แผ่น
3.7 อื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน ในกรณีที่ทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำประปาไม่ปรากฏชื่อเจ้าบ้าน

4.ประเภทนิติบุคคล/บริษัท (ขอใช้ชั่วคราว)
4.1 แบบคำขอข้างต้น จำนวน 1 ชุด ทั้งหมด 5 แผ่น
4.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง จำนวน 2 แผ่น
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งนั้น จำนวน 1 แผ่น
4.4 สำเนาโฉนดที่ดินที่จะขอติดตั้งประปา จำนวน 1 แผ่น
4.5 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด
4.6 สำเนาแบบ ภ.พ. 20 จำนวน 1 แผ่น
4.7 อื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน ในกรณีที่ทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำประปาไม่ปรากฏชื่อเจ้าบ้าน และสัญญาเช่าที่ดิน

หลังจากที่ผู้ใช้น้ำกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอใช้น้ำครบถ้วน แล้วนำส่ง ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ในวัน/เวลา ราชการ โดยเปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. (เวลาดังกล่าวเฉพาะยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปา) ชำระค่าน้ำประปา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.30 น.

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-581 6656 , 02-581 4420 , 02-581 4903
โทรสาร 02-5814541
แจ้งท่อแตก/ท่อรั่ว โทรศัพท์ 02-959 5941-2
PWA Call Center 1662