สถานีผลิตน้ำทุกแห่งของ กปภ. เพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

💙 เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ 💙

สถานีผลิตน้ำทุกแห่งของ กปภ. เพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พร้อมมุ่งมั่นผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำเป็นสำคัญ

✨ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน✨