กปภ.สาขาปทุมธานี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเตรียมความพร้อม การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับกลุ่มจังหวัด 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (24มี.ค.59) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ (Drill) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นแม่งานและมีส่วนราชการในจ.ปทุมธานีเข้าร่วมงาน โดย กปภ.สาขาปทุมธานีมอบให้ นายชวลิต มิคร้าม หัวหน้างานผลิต และตัวแทนเจ้าหน้าที่ 6 นายเข้าสังเกตการการฝึกและเตรียมความพร้อมฯ

โดยการฝึกในครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์ อัคคีภัยภายในอาคารโดยเน้นการทดสอบระบบบริหารจัดการ กรณีสาธารภัยขนาดใหญ่ ทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคของเจ้าหน้าที่ในการระงับอัคคีภัยและ การค้นหาช่วยชีวิตฯ ทดสอบระบบการอพยพ ผู้ปาดเจ็บฯ ทดสอบระบบสื่อสาร/การบัญชาการสั่งการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และความชำนาญเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนเผชิญเหตุในระดับต่างๆ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน มอบเกียติบัตรให้แก่หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมสนับสนุนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยฯ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมให้หมั่นฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างเกิดเหตุการด้วยความชำนาญและเพื่อลดความเสี่ยงและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ที่เข้า