กปภ.สาขาปทุมธานีซักซ้อม ระบบPM

เมื่อวานนี้ (อังคารที่ 8 มีนาคม 2559) นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผช.ผจก. นายชวลิต มิคร้าม หัวหน้างานผลิต และทีมงานบำรุงรักษาสังกัดงานผลิต ให้การต้อนรับ นายชินรัตน์ ใยดี ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (ผอ.กรค.) กปภ.เขต 2 และทีมงาน ในการลงพื้นที่ซักซ้อมจัดเตรียมโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) กปภ.สาขานำร่อง ของ กปภ.สาขาปทุมธานี ณ สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ทีมงานบำรุงรักษา นำเสนอแผนการทำงาน-ผลการทำงานของการนำข้อมูลเครื่องจักรเข้าระบบฐานข้อมูล การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Procedure) จัดทำวิธีปฏิบัติงาน(Work Instruction) การตรวจเช็คเครืองจักร (Check List) และการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา และสาธิตการปฏิบัติงานในการตรวจเช็ค ตรวจสอบเครื่องจักร

นายชินรัตน์ ใยดี ผอ.กรค. อธิบายแนวทางการปฏิบัติ แนะนำการดูแลและการเฝ้าระวังเครื่องจักรเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับมือและมีการวางแผนแก้ปัญหา และอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและและพนักงานมีความปลอดภัยในการ ใช้งาน อันจะนำมาสู่การผลิตและจ่ายน้ำประปาที่ได้คุณภาพให้แก่ผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง