กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ กฟภ.สาขาปทุมธานี ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ในการเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายคือการให้บริการ มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาปทุมธานี ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สำนักงานสวยงาม ตามมาตรฐาน GECC ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี