กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ กปภ.สาขาสามพราน และ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับนายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาสามพราน และ นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ในการเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายคือการให้บริการ มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาปทุมธานี ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สำนักงานสวยงาม ตามมาตรฐาน GECC ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี