เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคกลาง ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

select-1
select-2
select-3
select-4
select-5
select-6
select-7
select-8
select-9
select-10