เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม2559 กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในงาน “วันสตรีไทยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559”

01
02
03
04
05
06
07
08
09