วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กปภ.

1. ภารกิจ และหน้าที่

1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ

(Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for production)

2. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ

(Producing ,delivering and distributing water supply across the country except Bangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.)

3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

(Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply business.)

2.วิสัยทัศน์ของ กปภ.

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
(Customers are delighted with water quality and excellent services)

3.ค่านิยมองค์กร

มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
      มุ่งเน้นคุณธรรม :
             ปฎิบัติตามหลักกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กปภ.
             ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
             ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
      มั่นใจคุณภาพ :
             ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างจริงจัง
             มีจิตสำนึกรู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จ
             ทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
             พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      เพื่อสุขของปวงชน :
             สร้างคุณค่าโดยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
             มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม และอาสาช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม
             นอกเหนือจากภาะหน้าที่ปกติ

4.วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล


5.พันธกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึง ถึงประโยชน์ของรัฐ และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ พันธกิจหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่

 1. ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

6.วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

 1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
 2. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาคและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
 3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน
 4. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

7.โอกาส

 1. สามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการลงทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ที่รวดเร็วกว่าและเป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เอกชนมาร่วมดำเนินงานกับรัฐมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจจึงได้รับความเชื่อถือจาก ผู้ใช้น้ำใน
 2. ด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพของน้ำประปามากกว่าน้ำประปาที่ผลิตโดยเอกชนรายย่อย หรือที่ผลิตโดยประปา ส่วนท้องถิ่นสามารถแตกแขนงกิจการได้ เช่น ก่อตั้งบริษัทร่วมลงทุนในการผลิต น้ำดื่มบรรจุขวด หรือขายส่งน้ำดิบ ให้อุตสาหกรรม เป็นต้น
 3. รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการกระจาย อุตสาหกรรมภาคต่างๆ ไปยังส่วนภูมิภาคทำให้มีความต้องการน้ำ ประปาสูงขึ้น ในภูมิภาคต่างๆรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อการจัดหาน้ำสะอาดไปสู่ภูมิภาค และ พื้นที่ชนบทเพิ่มมากขึ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิด ความขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค จึงเพิ่มสูงขึ้น

8.ข้อจำกัด

 1. พื้นที่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่
  กระจัดกระจายและห่างไกลกัน ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน และการลงทุนในการวางท่อและสรรหาแหล่งน้ำ
 2. ฐานะการเงินของ กปภ. มีขีดจำกัด ทำให้ขยายงานไม่ได้ตามความต้องการของประชาชน การอุดหนุนงบประมาณ จากรัฐบาล ก็ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้เอกชนเข้ามาดำเนินการในบางกิจกรรมบุคลากรเฉพาะด้าน มีไม่เพียงพอกับการ ดำเนินงานตามแผน เนื่องจากอัตราค่าจ้างไม่จูงใจ มีระบบค่าตอบแทนต่ำปริมาณน้ำสูญเสียในเกณฑ์สูงเนื่อง จากการปรับเปลี่ยนท่อเก่า หรือวางท่อใหม่ในชุมชนจ่ายน้ำเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ในคราวเดียวกัน จำเป็นต้องทยอยเปลี่ยนเพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเดิมน้อยที่สุด กระบวนการลดน้ำสูญเสียจำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประปาที่มีท่อเก่าเป็นจำนวนมากหรือมีจำนวนพนักงานไม่พอกับการบำรุงรักษาท่อจ่ายน้ำ
 3. อัตราค่าน้ำประปาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนและยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามปัจจัย แวดล้อมที่แท้จริงการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคไม่คล่องตัว เนื่องจากมีกฏระเบียบที่ใช้ปฏิบัติเช่นเดียว กับภาคราชการ
 4. ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมและจัดสรรการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน ทำให้แหล่งน้ำเหล่านั้น มีปริมาณ และคุณภาพด้อยลง รวมทั้งหายากขึ้นในอนาคต
 5. ประชาชนขาดความเข้าใจในงานบริการขององค์กรที่มีภารกิจสองด้าน คือ การบริการสังคมที่เน้นความผาสุกของประชาชน กับการบริการเชิงธุรกิจที่ต้องจัดการให้สามารถเลี้ยงตนเอง รวมทั้งขยายกิจการในอนาคต