ความเป็นมา กปภ.สาขาปทุม

ประวัติการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (ณ วันที่ 29 เมษายน 2558)

ก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ.2505 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี เปิดให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2505 โดยกปภ.สาขาปทุมธานีให้บริการในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ขึ้นให้บริการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยการผลิตน้ำในสมัยนั้นใช้แหล่งน้ำดิบจากน้ำใต้ดิน(น้ำบาดาล) จำนวน 2 บ่อ ขนาดกำลังผลิต 40 ลบ.ม/ชม. และได้เพิ่มกำลังผลิตและขยายเขตจำหน่ายน้ำไปพื้นที่รอบนอก ดังนี้

พ.ศ.2520 เพิ่มกำลังผลิตเป็น 60 ลบ.ม/ชม. แหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาล
พ.ศ.2537 เพิ่มกำลังผลิตเป็น 300 ลบ.ม/ชม.แหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาล
พ.ศ.2538 ได้มีโครงการเอกชนร่วมลงทุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี และสาขารังสิต ผู้รับสัมปทาน คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ก่อสร้างระบบผลิตบริเวณ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ขนาด 288,000 ลบ.ม./วัน หรือ 12,000 ลบ.ม./ชม. โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจ่ายน้ำเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541 มีปริมาณการซื้อน้ำประปาขั้นต่ำ 22,000 ลบ.ม./วัน และรับซื้อน้ำประปาสูงสุดอัตรา 48,000 ลบ.ม./วัน
พ.ศ.2541 ยกเลิกการใช้บ่อบาดาล
พ.ศ. 2549 พิจารณาซื้อน้ำประปาเพิ่มจาก บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เพิ่มขึ้นอีก 70,000 ลบ.ม/วัน รวมเป็น 358000 ลบ.ม./วัน
พ.ศ. 2552 ปรับปรุงขยายระบบประปา และระบบท่อส่งน้ำประปาเพิ่มเติมขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.
พ.ศ. 2554-2556 ว่าจ้างบริษัทเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส
พ.ศ. 2556 โดย กปภ.สาขาปทุมธานีเข้าดำเนินการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส

ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคมีการเพิ่มกำลังผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ในโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและระบบส่งน้ำประปาที่บริเวณ สถานีสูบน้ำดิบวัดไก่เตี้ย และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ต่อมาได้ทำการก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตจาก 2,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 4,000 ลบ.ม./ชม. พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ และท่อจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส วงเงินค่าก่อสร้าง 237,500,000 บาท โดยจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ระยะเวลาก่อสร้าง 420 วัน